Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонКратка анотация на курса „Православна християнска духовност”

Курсът е предназначен за православни вярващи, които желаят да задълбочат познанията си по въпросите на основите на православието и на неговата духовност. Той е подходящ за онези вярващи, които вече имат опит в православния живот, посещават храма и вземат участие в богослуженията, тайнствата и църковния живот, но имат нужда и от богословско обосноваване на тяхната вяра и на духовността, която православната църква от векове възпитава в търсещите истината. Необходимо е да се посочи, че богословските разсъждения за православната духовност не са само теоретични, но имат и практическа насоченост и разглеждат въпросите за това: 1) що е човекът, 2) какъв е неговият душевен и духовен свят, и 3) какви са особеностите на упражняване на православна духовност в древността и в съвременния свят.

а) През първият  семестър акцентът се поставя главно върху въпроси от областта на антропологията, разглеждана в православна светлина. Без правилно познание за това как православието разглежда човека, не може да има и правилно познание за това, що е православна духовност. Поради това през този семестър духовността се разглежда във връзка с дискусията за телесните, душевните и духовните съставляващи на човешката личност. Този подход предполага и непрекъснати връзки на духовността с психологическите особености на човека, поради което в хода на обучението ще бъдат разгледани и някои въпроси на православната психология.

б) През втория семестър се разглеждат въпроси от областта на православния църковен живот и връзката му с православната духовност. Богословското изяснение на тези въпроси може да спомогне познанията и опитът, придобити от вярващите в техния църковен живот, особено чрез участието им в богослуженията на православната църква и в усилния молитвен живот, да бъдат разширени и задълбочени, като по този начин църковността и духовността на личността да станат по-осъзнати и по-целенасочени при всекидневното подвизаване в православната вяра.

в) Третият семестър поставя акцента върху въпросите на православната духовност в светлината на съвременните предизвикателства, които секуларният свят отправя към вярващите. Православната духовност се разглежда като динамичен личностен процес, който във всекидневния живот на човека може да има своите възходи и упадък, да се приближава към идеалната цел на евангелските заповеди или да се отдалечава от нея, ако всекидневието по някакъв начин пречи на вярващия да упражнява православната си духовност в правилна насока. Както през първия семестър, така и в този ще се обърне внимание и на данните, които православната психология ни дава за някои трудно забележими аспекти на човешкия живот, когато човек може да изпадне в заблуда или самозаблуда, в мистицизъм, себе-отъждествяване с хора или предмети и т.н. Заключителните занятия на курса са насочени към разясняването на връзките между вярата и обществото, между стремежа за постигане на все по-висока степен на православна духовност и предизвикателствата, които съвременната държава отправя към вярващите.

      Copyright © 2013-2021 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London