Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонТематичен план по ПРАВОСЛАВНА ХРИСТИЯНСКА ДУХОВНОСТ

Православна християнска духовност е тема от курса Основи на християнството и на православната традиция, който стартира на 06.10.2013 и ще се проведе в рамките на 3 семестъра.

1 семестър: 06.10.2013 – 22.12.2013 г.

1. Християнското разбиране за човека като дух, душа и тяло

2. Духовност и психология

3. Човешката личност

4. Проблемът за човешкото познание

5. Православното разбиране за сърцето и ума на човека

6. Духовност и религиозност

7. Духовност и душевност

8. Вяра и духовност

9. Интелект и духовност

10. Нравственост и духовност

 

2 семестър: 19.01.2014 – 13.04.2014 г. 

11. Въображение и духовност

12. Емоционалният свят на човека и духовността

13. Национална култура и духовност

14. Благочестие и духовност

15. Чистота на сърцето

16. Исихазъм и духовност

17. Църковните тайнства и духовният живот

18. Православни догмати и духовност

19. Покаяние и духовност

20. Пост и духовност

 

3 семестър: 27.04.2014 – 06.07.2014 г.

21. Православната молитва

22. Духовна трезвост

23. Духовност и святост

24. Богообщението

25. Православна духовност и псевдодуховност

26. Проблемът за духовното отъждествяване

27. Духовна прелест

28. Духовност и мистицизъм

29. Духовността и проблемът за общочовешките права и общочовешката нравственост

30. Православна духовност в съвременния секуларния святПо-подробно съдържание на дисциплината

Православна християнска духовност

1 семестър: 06.10.2013 – 15.12.2013


1. Християнското разбиране за човека като дух, душа и тяло

а) Гледища за появата на човека и живота на земята. Еволюционизъм и креационизъм.

б) Свещеното Писание за човека.

в) Новозаветното учение за човека. Св. ап. Павел за човека.

г) Светите отци за човека.

д) Съвременната психология за човека.

 

2. Духовност и психология

а) Появата и развитието на психологията

б) Неразрешимост на проблема за физичното и психичното у човека от психологията

в) Какво е човешкият дух?

г) Какво е духовността?

д) Съвременната психология за духовността. Православието за духовността.

 

3. Човешката личност

а) Що е личност?

б) Структура на личността.

в) Насоченост на личността.

г) Божи образ и подобие в човешката личност.

д) Съвременни схващания за личността.

 

4. Проблемът за човешкото познание

а) Характер на познанието. Гносеологията като наука.

б) Съзнание и познание.

в) Знание и опит.

г) Свещеното Писание за познанието.

д) Съвременни схващания за познанието.

 

5. Православното разбиране за сърцето и ума на човека

а) Човекът като дух, душа и тяло.

б) Какво е човешкият ум?

в) Какво е сърцето на човека според християнското учение.

г) Разумът, чувствата и волята според психологията и според християнството

д) Православното разбиране за сърцето и ума на човека

 

6. Духовност и религиозност

а) Какво е религията?

б) Какво е религиозността?

в) Религиите и тяхното разбиране за духовното.

г) Духовността в християнството.

д) Духовността в православието.

 

7. Духовност и душевност

а) Прояви на духа и прояви на душата в човека.

б) Душевни преживявания.

в) Духовност и човешки опит.

г) Християнското разбиране за духовността и душевността.

д) Съвременни схващания за духовността и душевността

 

8. Вяра и духовност

а) Какво е вярата?

б) Религиозна и нерелигиозна вяра.

в) Различните религии и вярата.

г) Връзка на вярата с духовността.

д) Вяра и духовност.

 

9. Интелект и духовност

а) Какво е интелектът?

б) Рационалното в живота на човека.

в) Нерационалното в живота на човека.

г) Духовност, основана на интелекта.

д) Цялостно човешко развитие и духовност.

 

10. Нравственост и духовност

а) Какво е нравствеността?

б) Обективни и субективни критерий за нравствеността.

в) Свещеното Писание за морала.

г) Нравствеността и духовността като два аспекта на човешкия живот.

д) Съвременни схващания за нравствеността и духовността.


2 семестър: 12.01.2014 – 13.04.2014


11. Въображение и духовност

а) Какво е въображението?

б) Психологията за въображението.

в) Християнството за въображението.

г) Връзка на въображението с духовността.

д) Въображение и духовност: връзки и опасности.

 

12. Емоционалният свят на човека и духовността

а) Какво са емоциите?

б) Телесни и чувствени преживявания.

в) Емоциите и душевният живот на човека.

г) Емоциите и духовният живот на човека.

д) Съвременни схващания за емоционалния свят на човека и връзката му с духовността.

 

13. Национална култура и духовност

а) Същност на културата.

б) Култура и религия.

в) Духовни измерения на културата.

г) Националните култури от епохата на Просвещението досега.

д) Национална култура и духовност: връзки и тенденции.

 

14. Благочестие и духовност

а) Що е благочестие?

б) Нравственост и благочестие.

в) Религиозни измерения на благочестието. Християнството за благочестието.

г) Благочестието и духовността: връзки и отношения.

д) Съвременни разбирания за благочестието и духовността.

 

15. Чистота на сърцето

а) Християнското разбиране за сърцето.

б) Разумът, чувството и волята и тяхното действие върху сърцето на човека.

в) Въпросът за чистотата на сърцето.

г) Чистотата на сърцето и „виждането” на Бога.

д) Съвременни разбирания за чистотата на сърцето.

 

16. Исихазъм и духовност

а) Какво е исихазмът?

б) Ролята на ума и на сърцето в молитвения живот.

в) Очистване на ума и сърцето като стремеж за богосъзерцание.

г) Таворската светлина.

д) Исихазъм и духовност.

 

17. Църковните тайнства и духовният живот

а) Какво е тайнство? Какво е християнско тайнство?

б) Църковните тайнства.

в) Връзка на тайнствата на Църквата с духовността.

г) Църковен живот и духовен живот.

д) Съвременни измерения на тайнствения и духовния живот.

 

18. Православни догмати и духовност

а) Що е догмат?

б) История на догматите. Установяване на православните догмати.

в) Връзка между догматите и духовността.

г) Живот в догматите и духовно подвизаване.

д) Съвременни разбирания за християнските догмати и духовността.

 

19. Покаяние и духовност

а) Що е покаяние?

б) Необходимост от покаяние.

в) Покаяние, нравственост и морално поведение.

г) Връзка на покаянието с духовността.

г) Съвременна практика на покаянието и стремежа към духовност.

 

20. Пост и духовност

а) Що е пост?

б) Необходимост от пости.

в) Пости и здраве.

г) Духовни измерения на постите.

д) Съвременни схващания за постите и духовността.


3 семестър: 27.04.2014 – 06.07.2014


21. Православната молитва

а) Що е молитвата?

б) Необходимост от молба и молитва.

в) Видове молитви и начини на молене.

г) Молитва и духовност.

д) Молитвен живот.

 

22. Духовна трезвост

а) Какво е трезвостта (трезвението)?

б) Психологически характеристики на трезвостта.

в) Християнското разбиране за духовната трезвост.

г) Православното разбиране за духовната трезвост.

д) Съвременни прояви на духовна трезвост.

 

23. Духовност и святост

а) Какво е светостта?

б) Молитва и духовни подвизи.

в) Светостта като отношение.

г) Духовност и святост.

д) Съвременни измерения на светостта.

 

24. Богообщението

а) Общуването като основа за реализирането на човешката личност.

б) Общуването в психологическа и в християнска светлина.

в) Молитва и общуване с Бога.

г) Богообщението в православното богословие.

д) Съвременни разбирания за богообщението.

 

25. Православна духовност и псевдодуховност

а) Светски измерения на духовността.

б) Религиозни измерения на духовността.

в) Собствени представи и практики на духовност и църковните критерии за духовност.

г) Какво е псевдодуховност?

д) Прояви на псевдодуховността и на правилната духовност.

 

26. Проблемът за духовното отъждествяване

а) Отъждествяването като психологическа категория.

б) Видове отъждествявания на човека с околни предмети, хора или явления.

в) Що е духовно отъждествяване?

г) Духовното отъждествяване като проблем.

д) Съвременни прояви на духовното отъждествяване.

 

27. Духовна прелест

а) Какво е прелестта?

б) Житейски и духовни измерения на прелестта.

в) Прелестта като духовен проблем.

г) Видове духовна прелест.

д) Съвременни измерения на духовната прелест.

 

28. Духовност и мистицизъм

а) Тайното (мистичното) в живота на човека.

б) Същност на мистицизма.

в) Връзка между мистицизъм и духовност.

г) Църковните тайнства и духовният живот на християнина.

д) Духовност и мистицизъм в съвременното християнство.

 

29. Духовността и проблемът за общочовешките права и общочовешката нравственост

а) Съществуват ли общочовешки права?

б) Съществува ли общочовешка нравственост?

в) Връзка между права, нравственост и духовност.

г) Правата на човека и неговата духовност като проблем в християнството.

д) Съвременни разбирания и практики на човешките права и на духовността.

 

30. Православна духовност в съвременния секуларен свят

а) Същност на секуларизма.

б) Секуларизъм и световните религии.

в) Секуларизмът и християнството.

г) Светски и религиозни разбирания за духовността.

д) Православна духовност в съвременния секуларен свят.


      Copyright © 2013-2021 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London