Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонКратка анотация на курса „Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия”

Курсът е предназначен за християни, които желаят да задълбочат познанията си по въпросите на основите на християнството, на православието и на съвременните предизвикателства пред вярващите. По време на занятията участниците получават допълнителни познания за християнството и за православието не толкова по отношение на неговата духовна и светоотеческа основа (макар това също да е засегнато в лекциите), колкото откъм неговото отношение към външния свят, а не само към самото себе си. По този начин християнството се разглежда чрез неговата „външна” активна дейност в обществото и в света като цяло, т.е. чрез неговата мисия. Курсът поставя нееднозначния въпрос за християнството като присъствие в обществото или като свидетелство за промяна на това общество. Поради това занятията през всеки от семестрите имат своите акценти.

а) През първия семестър участниците ще си припомнят главните положения на християнството и на православието като учение и като жива практика, както в исторически аспект, така и в съвременното им състояние. По време на занятията ще бъдат разгледани такива спорни въпроси, като „Религия ли е християнството?” „Трябва ли държавата да съдейства на християнската църква?” „Какво отличава богословието от църковния живот?” „Помага ли на църквата обстоятелството, че в държавните училища има религиозно образование?” и т.н.

б) През втория семестър участниците в занятията ще придобият по-обстойни познания за природата на Църквата според православното разбиране, за някои спорни въпроси на християнството и на православието в конкретен национален и културен контекст, както и за мястото на православието сред другите християнски общности в света. Християнската църква се разглежда както като една, свята, съборна и апостолска, така и като Христовата Църква в света, която е обърната към другите народи и желае тяхното обръщане към Христос. В тази връзка ученията и практиката на другите християнски общности се разглеждат не като опозиция на православното учение и практика, а като отношение към евангелските заповеди и мисията на Христовата Църква в местен, регионален и световен мащаб.

в) Третият семестър се опитва да направи връзка между християнството и секуларния свят чрез посочване на неговите успехи и неговите слабости, което налага отново да си припомним ценното в него, от една страна, и да изоставим онова, което ни отдалечава от Христовите заповеди и изискванията на Евангелието, от друга страна. Разглеждат се спорните въпроси за това що е ерес и що е секта, какво е разколът и какво е сектантството на християнска основа, а също така как разбираме църковното ръководство днес. Риторичният въпрос относно присъствието или дейната мисия на християнската църква приключва този курс, като последното занятие трябва да даде еднозначен отговор на него.


      Copyright © 2013-2021 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London