Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонТематичен план по ХРИСТИЯНСТВОТО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ: ПРИСЪСТВИЕ ИЛИ МИСИЯ

1 семестър: 06.10.2013 – 22.12.2013 г.

1. Религията в живота на човека и обществата

2. Какво е християнството

3. Какво е православието

4. Християнската църква като държавна църква

5. Християнската църква като преследвана църква

6. Догмати и учение на християнството; догмати на православната църква

7. Катехизиси на християнството; катехизис на православната църква

8. Богословието на християнството; богословието на православната църква

9. Отношенията между църква и държава в християнството и православието

10. Просветната дейност на християнските църкви в своята среда


2 семестър: 12.01.2014 – 13.04.2014 г.

11. Религиозното образование в държавните училища

12. Християнско присъствие или дейно свидетелство

13. Християнство свидетелство и християнска мисия

14. Еклезиологични въпроси на православното богословие

15. Природата на църквата и нейната мисионерска основа

16. Литургични основания на православието и неговата мисия днес

17. Евхаристични основания на православието и неговата мисия днес

18. Християнство и нация

19. Християнство и култура

20. Християнство и обреди

 

3 семестър: 27.04.2014 – 06.07.2014 г.

21. Православието и другите християнски общности

22. Православието и римокатолицизмът

23. Православието и протестантските църкви

24. Православието и англиканизмът

25. Християнството и секуларният свят

26. Християнство, ереси и секти

27. Християнство, разколи и сектантство

28. Християнството и другите религии

29. Въпросът за църковното ръководство

30. Християнство в 21 век: присъствие или мисия
По-подробно съдържание на дисциплината

Християнството в съвременния свят: присъствие или мисия


1 семестър: 06.10.2013 - 15.12.2013


1. Религията в живота на човека и обществата

а) Що е религия?

б) Религията в живота на обществата.

в) Същност на религиозните преживявания.

г) Християнството като вяра и като религия.

д) Съвременни разбирания за религията.

 

2. Какво е християнството

а) Възникване на християнството.

б) Утвърждаване на християнството.

в) Силни и слаби страни на християнството.

г) Държавнически, общинни и личностни прояви на християнството.

д) Християнството като човешка и духовна същност.

 

3. Какво е православието

а) Възникване на православието.

б) Утвърждаване на православието (Тържество на православието)

в) Силни и слаби страни на православието.

г) Държавнически, общинни и личности прояви на православието.

д) Православието като истинска проява на християнството.

 

4. Християнската църква като държавна църква

а) Християнството и император Константин.

б) Императори и папи и тяхната роля за одържавяване на християнството.

в) Отношенията между Църква и държава в историята на християнството.

г) Какво е държавната църква?

д) Съвременни примери на държавни църкви.

 

5. Християнската църква като преследвана църква

а) Църквата по времето на светите апостоли и първите прояви на преследване на християните.

б) Гоненията срещу християните през първите три века от възникване на християнството.

в) Гонения срещу християни през Средновековието.

г) Преследвания на християните в ново време.

д) Християнската църква като преследвана църква: както в миналото, така и днес и до края на света.

 

6. Догмати и учение на християнството; догмати на православната църква

а) Прилики и разлики между догмат и учение.

б) Догмати на ранното християнство; учения на ранното християнство.

в) Догмати на православието и учение на православието.

г) Въпросът за неизменността и за развитието на догматите.

д) Християнските догмати в съвременните църкви.

 

7. Катехизиси на християнството; катехизис на православната църква

а) Що е катехизис?

б) Какво са истини на вярата?

в) Необходимост от вероизповедни формули.

г) Катехизиси на християнството.

д) Катехизиси на православната църква.

 

8. Богословието на християнството; богословието на православната църква

а) Какво е богословие?

б) Богословие, теологумени, догмати и учение на Църквата.

в) Видове християнско богословие.

г) Богословието на Западната църква.

д) Православното богословие.

 

9. Отношенията между църква и държава в християнството и православието

а) Църквата и римската империя.

б) Църквата и византийските императори.

в) Църквата и римските папи.

г) Отношенията между църква и държава в западнохристиянските общини.

д) Отношенията между църква и държава в православните църкви.

 

10. Просветната дейност на християнските църкви в своята среда

а) Възникване и значение на катехумената.

б) Учение на църквата и катехизация.

в) Възникване и утвърждаване на християнските училища и школи.

г) Просветната дейност на църквата в своята среда през последните два века.

д) Просветната дейност на църквата днес.


2 семестър: 12.01.2014 - 13.04.2014


11. Религиозното образование в държавните училища

а) Светско и религиозно образование.

б) Религиозно и християнско образование.

в) Религиозното и християнското образование през последните два века.

г) Религиозното и християнското образование днес.

д) Държава и религиозно образование. Тенденции на съвременното религиозно образование.

 

12. Християнско присъствие или дейно свидетелство

а) Християнството като факт на обществения живот: както в миналото, така и днес.

б) Християнството като присъствие.

в) Християнство и християнско свидетелство.

г) Християнството като мисия.

д) Днешни измерения на християнството: факт или свидетелство?

 

13. Християнско свидетелство и християнска мисия

а) Що е християнско свидетелство (мартирия)?

б) Очевидност на християнството в живота на вярващите и в живота на обществата.

в) Що е християнска мисия?

г) Църквата като мисия.

д) Християнско свидетелство и църковна мисия.

 

14. Еклезиологични въпроси на православното богословие

а) Същност на учението за Църквата (еклезиологията)

б) Учението за Църквата според Свещеното Писание.

в) Учението за Църквата според Свещеното Предание.

г) Отделните християнски общини и тяхното учение за Църквата.

д) Православното богословие и учението за Църквата.

 

15. Природата на църквата и нейната мисионерска основа

а) Същност на Църквата.

б) Пресветата Троица и Църквата.

в) Мисията на Пресветата Троица и мисията на Църквата.

г) Църквата като мисия.

д) Есхатологични основи на църковната мисия.

 

16. Литургични основания на православието и неговата мисия днес

а) Богослужебната основа на християнството.

б) Богослужебният характер на православието.

в) Същност на православния литургичен живот.

г) Света литургия и мисия на Църквата.

д) Литургични основания на православието и неговата мисия днес

 

17. Евхаристични основания на православието и неговата мисия днес

а) Същност на светата Евхаристия.

б) Евхаристични основания на православието.

в) Светата Евхаристия като мисионерски призив.

г) Вътрешна и външна мисия на Църквата.

д) Съвременни измерения на православната мисия като евхаристична мисия.

 

18. Християнство и нация

а) Възникване на християнството и възникване на нациите.

б) Национални черти на християнството.

в) Западните църкви и нациите.

г) Източните църкви и нациите.

д) Християнство и нация в съвременна перспектива.

 

19. Християнство и култура

а) Същност на културата.

б) Християнството и културата в древността.

в) Християнството и културата през Средновековието.

г) Християнството и културата през последните два века.

д) Християнство и култура в съвременността.

 

20. Християнство и обреди

а) Що е обред?

б) Богослужение и обред.

в) Чинопоследование и обред.

г) Християнски обреди и национални черти.

д) Християнските обреди в съвременността.


3 семестър: 27.04.2014 - 06.07.2014


21. Православието и другите християнски общности

а) Християнство и светоглед.

б) Светогледът на западния човек и неговото християнство.

в) Светогледът на източния човек и неговото християнство.

г) Поява на различия в християнското учение на източните и западните християнски общини.

д) Развитие на различията и поява на тенденциите за разделение между християните.

 

22. Православието и римокатолицизмът

а) Причини и характер на Великия разкол от 1054 г.

б) Същност на римокатолицизма.

в) Учението на римокатолическата църква.

г) Римокатолическата църква след Втория Ватикански събор.

д) Съвременно състояние на римокатолицизма. Отношения между римокатолическата и православната църква.

 

23. Православието и протестантските църкви

а) Причини и характер на появата на протестантизма.

б) Същност на протестантството.

в) Учението на протестантизма.

г) Протестантизмът през последните два века.

д) Съвременно състояние на протестантските общини. Отношения между протестантските общини и православната църква.

 

24. Православието и англиканизмът

а) Причини и характер на появата на англиканизма.

б) Същност на англиканизма.

в) Учението на англиканската община.

т) Англиканизмън през последните два века.

д) Съвременно състояние на англиканизма. Отношения между англиканските общини и православната църква.

 

25. Християнството и секуларният свят

а) Установяване на секуларизма като неотменна черта на съвременните общества.

б) Характерни особености и черти на секуларизма.

в) Отношение на християнството към секуларизма.

г) Отношение на секуларизма към християнството.

д) Съвременни измерения на отношенията между християнството и секуларния свят.

 

26. Християнство, ереси и секти

а) Що е ерес и секта?

б) Причини за появата на ереси и секти в християнството.

в) Ереси в християнството в неговата история.

г) Секти в християнството в неговата история.

д) Съвременно състояние на сектантството и ересите в християнството.

 

27. Християнство, разколи и сектантство

а) Що е разкол?

б) История на християнските разколи.

в) Поява на сектантството в отделните християнски общини.

г) Съвременно състояние на сектантството в неправославния християнски свят.

д) Съвременно състояние на сектантството в православните църкви.

 

28. Християнството и другите религии

а) Поява на религията в живота на обществата и установяване на „световните” религии.

б) Християнството и отношението му към другите две монотеистични религии.

в) Християнството и отношението му към другите религии.

г) Християнството и отношението му към псевдорелигиозните учения и практики.

д) Християнството и религиите в съвременния свят.

 

29. Въпросът за църковното ръководство

а) Какво е църковното ръководство?

б) Христовите и апостолските основания на църковното ръководство.

в) Църковното ръководство в историята на отделните християнски общини.

г) Църковното ръководство в римокатолицизма и протестантизма днес.

в) Апостолска приемственост и Божествена осветеност на православната църковна йерархия.

 

30. Християнство в 21 век: присъствие или мисия

а) Християнството през 20 век.

б) Християнството след 1989 година.

в) Християнството днес като присъствие.

г) Християнството днес като мисия.

д) Предизвикателства пред християнството на съвременния етап.


      Copyright © 2013-2021 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London