Българска Църква в Лондон


Българска Православна Църква

Св. Иван Рилски

ЛондонТеми на Курса „Християнство и християнска духовност”

Православна църковна община „Св. Йоан Рилски Чудотворец”

гр. Лондон, Обединено Кралство

 

Теми

на Курса „Християнство и християнска духовност”

Втора година на обучение:

„Основи на Православието”

 

1. Православието: правилно славене на Бога.

a) Кое славене на Бога е правилно.

б) Установяване на православието.

в) Православието и правилното славене на Бога днес.

 

2. Древният катехуменат. Необходимост от катехизиране.

а) Поява на катехумената.

б) Развитие на катехетическото поучение.

в) Катехизацията днес.

 

3. Християнският катехизис: история, развитие и утвърждаване.

а) Поява на християнския катехизис.

б) История на катехизисите.

в) Утвърждаване на съвременния православен катехизис.

 

4. Нашата вяра: Символът на вярата.

а) Необходимост от вероизповедни формули.

б) Произход на Никео-Цариградския символ на вярата.

в) Съдържание на Никео-Цариградския символ на вярата.

 

5. Тълкувание на Символа на вярата (І)

а) Догмати и учения за Бога-Отца и за Божия Син (член 1-7 от Символа на вярата).

б) Догмати и учения за Бога-Дух Свети (член 8 от Символа на вярата).

 

6. Тълкувание на Символа на вярата (ІІ)

а) Догмати и учения за Църквата (членове 9-12 от Символа на вярата).

б) Православна есхатология.

 

7. Нашата надежда: молитвата „Отче наш”

а) Християнската молитва.

б) Седемте прошения в молитвата „Отче наш”

в) Славословие: понятие и цел. Славословието в молитвата „Отче наш”

 

8. Нашата надежда: евангелските блаженства.

а) Съдържание на евангелските блаженства.

б) Тълкувание на деветте евангелски блаженства.

 

9. Нашата любов: 10-те Божи заповеди и Христовото учение (І).

а) Вяра и любов.

б) Вяра и дела.

в) Съдържание на 10-те Божи заповеди.

 

10. Нашата любов: тълкувание на 10-те Божи заповеди (ІІ)

а) Нашите задължения към Бога (1-4 Божи заповеди).

б) Нашите задължения към ближния (5-10 Божии заповеди).

 

11. Православната молитва.

а) Същност на християнската молитва. Православната молитва.

б) Структура на православните молитви.

в) Знаене и казване на молитвите.

 

12. Православният храм

а) Поява и развитие на християнския храм.

б) Устройство и подредба на православния храм. Богослужебни книги.

в) Православна иконография и зография.

 

13. Православно богослужение и химнография.

а) Произход на богослужението.

б) Видове богослужения и тяхната структура. Православната литургия.

в) Православна химнография: същност и развитие. Образци от химнографията.

 

14. Устройство и управление на Българската православна църква.

а) Понятие за устав на Църквата.

б) Съдържание на устава на БПЦ.

в) Значение на църковния устав за църковния клир и за миряните.

 

15. БПЦ и православието по света.

а) Кратка история на БПЦ.

б) БПЦ и другите поместни православни църкви.

в) БПЦ и другите християнски общини и другите религии.

Дати на провеждане на занятията

1. 07.12.2014
2. 14.12.2014
3. 18.01.2015
4. 25.01.2015
5. 01.02.2015
6. 15.02.2015
7. 01.03.2015
8. 15.03.2015
9. 22.03.2015
10. 05.04.2015*
11. 03.05.2015
12. 17.05.2015
13. 31.05.2015
14. 14.06.2015
15. 28.06.2015

* Възкресение Христово – на 12 април.

Лектор: д-р Валентин Кожухаров

Електронна поща: valent@abv.bg


Подробен план на темите

 


Тема 1. Православието: правилно славене на Бога.

 

1. Кое славене на Бога е правилно.

а) Учението на Иисус Христос за правилното славене на Бога.

б) Апостолите и правилното славене на Бога.

в) Учредяване на Църквата и правилното славене на Бога.

2. Установяване на православието.

а) Признаване на християнството за позволена религия.

б) Вселенските събори и техният православен и съборен (вселенски) характер.

в) Установяване на православието.

3. Православието и правилното славене на Бога днес.

а) Правилно и неправилно от гледна точка на православието.

б) Православни догмати, канони, правила и решения на събори за правилното славене на Бога.

в) Правилното славене на Бога в днешно време: практика на отделните православни общини.

 

Тема 2. Древният катехуменат. Необходимост от катехизиране.

 

1. Поява на катехумената.

а) Мисията на апостолите и техните поучения в отделните християнски общини.

б) Гоненията на християните през първите три века на християнството и възникване на необходимостта от

катехизация.

в) Поява на катехумената в древната Църква.

2. Развитие на катехетическото поучение.

а) Поява на неправилни схващания за Христовото учение и необходимостта от тяхното оборване.

б) Развитие на катехумената и на катехетическите поучения.

в) Катехуменатът през средните векове и през епохата на Просвещението.

3. Катехизацията днес.

а) Състояние на катехизацията през 19 и 20 век.

б) Катехизацията след 1989 г.

в) Катехизацията днес: състояние, проблеми и перспективи.

 

Тема 3. Християнският катехизис: история, развитие и утвърждаване.

 

1. Поява на християнския катехизис.

а) Божието откровение.

б) Появата на християнството; необходимост от разясняване на истините на вярата.

в) Вероизповедни формули (правилен духовен растеж, краткост и яснота на формулите, вяра и слово).

г) Въпроси и отговори относно истините на вярата. Апостолите и техните ученици.

2. История на катехизисите.

а) Древният катехуменат и първите устни катехизиси.

б) Катехизиси и изповедания на вярата.

в) Катехизисите и откриването на книгопечатането.

г) Катехизиси на римокатолическата църква.

д) Катехизиси на протестантските общини.

е) Катехизиси на православната църква.

3. Утвърждаване на съвременния православен катехизис.

а) Православните катехизиси от 19 и 20 век.

б) Съвременни православни катехизиси.

 

Тема 4. Нашата вяра: Символът на вярата.

 

1. Необходимост от вероизповедни формули.

а) Необходимост от вероизповедните формули за правилния духовен растеж на вярващия.

б) Вероизповедни формули в Стария Завет.

в) Вероизповедни формули в Новия Завет.

г) Съдържание и значение на думата „символ”.

2. Произход на Никео-Цариградския Символ на вярата.

а) Основаването на Църквата и устното разпространение на новата християнска вяра.

б) Гонение на християните през първите три века от основаването на Църквата.

в) Необходимост от свикване на вселенски събори.

г) Първият и вторият вселенски събори и изработване на Символа на вярата.

3. Съдържание на Никео-Цариградския Символ на вярата.

а) Ереси през първите три века и определяне на първите седем члена на Символа на вярата.

б) Необходимост от допълване на Символа на вярата с още пет други члена.

в) Съдържание на Никео-Цариградския Символ на вярата; теми в Символа; три елемента в Символа: верови,

изповеден и есхатологичен.

 

Тема 5. Тълкувание на Символа на вярата (І)

 

1. Догмати и учения за Бога-Отца и за Божия Син (член 1-7 от Символа на вярата).

а) Първи член на Символа:

- Непостижимост на Божията същност;

- Свойства на Бога;

- Пресвета Троица;

- Бог – Творец на невидимия и видимия свят;

- Понятие за ангелите; понятие за злите духове;

- Сътворяване на видимия свят и на човека;

- Образ и подобие Божие в човека;

- Предназначението на човека;

- Учението за Божия промисъл.

б) Втори член на Символа: учението за Божия Син.

в) Трети член на Символа:

- Учението за Боговъплъщението;

- Учението за греха и неговия произход,

- Учението за Божието обещание за Спасител;

- Учението за св. Дева Мария.

г) Четвърти член на Символа: Христовото разпятие, кръстните страдания и смъртта на Христос.

д) Пети член на Символа: учение за слизането на Христос в ада и за Неговото възкресение.

е) Шести член на Символа: Възнесение Христово.

ж) Седми член на Символа: Второто Христово идване на земята.

2. Догмати и учения за Бога-Дух Свети (член 8 от Символа на вярата).

а) Учението за Бог-Дух Свети.

б) Лично свойство на Светия Дух.

в) Действията на Светия Дух в света.

г) Даровете на Светия Дух.

 

Тема 6. Тълкувание на Символа на вярата (ІІ)

 

1. Догмати и учения за Църквата (член 9 и 10 от Символа на вярата).

а) Общо понятие за Църквата

б) Невидимото в Църквата като предмет на вяра в нея

в) Църквата като една, свята, съборна и апостолска.

г) Общо понятие за тайнствата в Църквата.

д) Църковните тайнства: кръщение, миропомазване, св. евхаристия, покаяние, свещенство, брак и елеосвещение.

2. Православна есхатология (член 11 и 12 от Символа на вярата).

а) Възкресението на мъртвите.

б) Свършекът на света и състояние на душите на човеците.

в) Понятие за вечно блаженство и вечно осъждане.

 

Тема 7. Нашата надежда: молитвата „Отче наш”

 

1. Християнската молитва.

а) Молитвата като средство за придобиване на спасителна надежда.

б) Понятие за молитвата.

в) Видове молитви.

2. Седемте прошения в молитвата „Отче наш”

а) Молитвата „Отче наш”: обръщение.

б) Седемте прошения в молитвата „Отче наш”.

3. Славословие: понятие и цел. Славословието в молитвата „Отче наш”

а) Какво е славословието? Понятие и цел.

б) Славословието в молитвата „Отче наш”.

 

Тема 8. Нашата надежда: евангелските блаженства.

 

1. Съдържание на евангелските блаженства.

а) Какво е християнският подвиг.

б) За достигане на блаженство е необходим подвиг.

в) Съдържание на евангелските блаженства.

2. Тълкувание на деветте евангелски блаженства.

а) Кои са бедни духом; какво означава да повредиш на душата си.

б) Кои са плачещите; какво е скръбта по Бога; какво е утешението.

в) Кои са кротките; кои са малодушните; какво означава да наследиш земята.

г) Кои са гладни и жадни за правда; какво е правдата Божия; какво означава да се наситиш.

д) Кои са милостивите; какво е милосърдието.

е) Кои са чистите по сърце; какво е виждането на Бога.

ж) Кои са миротворците; кои са Божиите синове.

з) Кои са гонени; какво е гонение заради правдата.

и) Как гоненията и хулите се приемат с радост; какво е мъченическият подвиг.

 

Тема 9. Нашата любов: 10-те Божи заповеди и Христовото учение (І).

 

1. Вяра и любов.

а) Връзка между вяра и любов.

б) Любов, непридружена с добри дела.

2. Вяра и дела.

а) Връзка между вяра и дела.

б) Вяра, непридружена с добри дела.

в) Вътрешен Божи закон или свидетелство на съвестта.

3. Съдържание на 10-те Божи заповеди.

а) Външен Божи закон: Божи заповеди.

б) Делене на заповедите на две скрижали.

в) Съдържание на десетте Божи заповеди.

 

Тема 10. Нашата любов: тълкувание на 10-те Божи заповеди (ІІ)

 

1. Нашите задължения към Бога (1-4 Божи заповеди).

а) Задължения относно вътрешното богопочитане.

6

б) Задължения относно външното богопочитане.

в) Почитане на ангелите и светиите.

г) Почитане на светите икони.

д) Клетва и богохулство.

е) Празничният ден за християните, осветяване на деня на християнина.

ж) Добродетели и грехове, отнасящи се към първите четири Божи заповеди.

2. Нашите задължения към ближния (5-10 Божии заповеди).

а) Задълженията към родителите (и задължения на родителите); отношение към другите хора.

б) Божият закон относно убийството, самоубийството, единоборството; физическо и духовно убийство.

в) Смисъл на прелюбодейството; целомъдрието; несемеен и семеен живот.

г) Божият закон относно кражбата, измамата, подкупа, светотатството, лихварството, безделието.

д) Лъжесвидетелството; обуздаване на езика; истинност и справедливост.

е) Любовта към ближния и личните желания; борба срещу завистта.

 

Тема 11. Православната молитва.

 

1. Същност на християнската молитва. Православната молитва.

а) Молитвата като човешка черта.

б) Християнската молитва.

в) Православната молитва.

г) Молитви, канони, акатисти, последования.

2. Структура на православните молитви.

а) Структура на утринните и вечерните молитви.

б) Структура на каноните, акатистите и последованията.

в) Прилики и разлики между отделните молитвословия.

3. Знаене и казване на молитвите.

а) Знаене на молитвите.

б) Казване на молитвите.

в) Съставяне и казване на нови молитви.

 

Тема 12. Православният храм.

 

1. Поява и развитие на християнския храм.

а) Храмът като Божие установление. Скинията, храмът на Соломон и на Зоровавел.

б) Поява и развитие на християнския храм.

2. Устройство и подредба на православния храм. Богослужебни книги.

а) Видове християнски храмове.

б) Външен вид и вътрешно устройство на православния храм.

в) Подредба на православния храм. Светият Кръст.

г) Богослужебните и църковните книги в православния храм.

3. Православна иконография и зография.

а) Поява на иконите, църковното учение за иконите и изображенията.

б) Развитие на иконографията и зографията.

в) Съвременната иконография и зография.

 

Тема 13. Православно богослужение и химнография.

 

1. Произход на богослужението.

а) Древност на богослужението.

б) Старозаветно и новозаветно служение на Бога.

в) Богослужението в историята на Църквата.

2. Видове богослужения и тяхната структура. Православната литургия.

а) Видове богослужения.

б) Структура на отделните видове богослужения.

в) Православната литургия: произход, същност и развитие.

г) Главни елементи на православната литургия.

3. Православна химнография: същност и развитие. Образци от химнографията.

а) Произход и същност на религиозната химнография.

в) Християнската химнография.

г) Православна химнография: развитие и утвърждаване.

в) Образци на православна химнография.

 

Тема 14. Устройство и управление на Българската православна църква.

 

1. Понятие за устав на Църквата.

а) Необходимост от устав на Църквата.

б) Развитие на църковните устави.

2. Съдържание на устава на БПЦ.

а) Устройство на БПЦ.

б) Църковен събор.

в) Архиерейски събор.

г) Български патриарх.

д) Свети Синод.

е) Върховен църковен съвет.

ж) Епархийски митрополити. Епархийски избиратели и епархийски съвет.

з) Енория и свещенослужители. Църковни настоятелства.

и) Манастири.

к) Църковен съд. Църковни поощрения и наказания.

л) Правно положение на служителите на БПЦ.

м) Издръжка на БПЦ, имущество, контрол, отчетност и отговорности.

3. Значение на църковния устав за църковния клир и за миряните.

а) Значение на устава за вярващите.

б) Промени на устава, допълнителни решения и постановления.

 

Тема 15. БПЦ и православието по света.

 

1. Кратка история на БПЦ.

а) Покръстването и основаване на българската църква.

б) БПЦ през средните векове.

в) БПЦ през време на турското иго.

г) Българска екзархия.

д) Възстановяване на българската патриаршия.

2. БПЦ и другите поместни православни църкви.

а) Автокефални православни църкви: Албанска, Александрийска, Американска, Антиохийска, Българска,

Грузинска, Йерусалимска, Кипърска, Константинополска, Полска, Румънска, Руска, Сръбска, Чешка и Еладска.

б) Автономни православни църкви: Синайска, Финландска, Естонска, Японска, Китайска и Критска православни

църкви.

в) Други православни църкви, непризнати за автокефални или автономни: Белоруска, Македонска, Мъгленска,

Черногорска, Украинска; старообредни, старостилни и „истинно-православни” църкви

3. БПЦ и другите християнски общини и другите религии.

а) Отношението на православната Църква към инославните.

б) БПЦ и участието й в диалога с други християнски общини.

в) Отношение на БПЦ към другите религии.

 


      Copyright © 2013-2022 bgchurch.org.uk - Bulgarian Orthodox Church in London